Zaproszenie do złożenia oferty na zakup siewnika Horsch Maestro 8 CX – fabrycznie nowy.

 

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Straszków 12, 62-650 Kłodawa zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup siewnik Horsch Maestro 8 CX – fabrycznie nowy.

 1. Miejsce realizacji: Stadnina Koni Walewice, Walewice 38, 99-423 Bielawy
 2. Termin i miejsce składania ofert do 03.2023r . do godziny 14:00 w formie elektronicznej na adres e-mail SK Walewice: walewice@khbc.pl Oferty które wpłyną po ww. terminie lub niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
 3. Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która znajduje się na stronie internetowej Spółki khbc.pl
 4. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor SK Walewice Michał Anasik
  693 203 244
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy, jak
  i poszczególnych elementów oferty, odstąpienia od rozstrzygnięcia wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 7. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.Specyfikacja zamówienia:Zaproszenie
  SIWZ