Struktura firmy

Stacja Hodowli Roślin w Straszkowie

Miejsce to jest naturalnym zapleczem hodowlanym dla KHBC. W Straszkowie znajduje się także centrala firmy. Stacja położona jest w centralnej Polsce, na wschodnim skraju województwa wielkopolskiego,  4 km od Kłodawy, w połowie drogi między Warszawą a Poznaniem.

Gleby, na których gospodarzy Stacja, są zróżnicowane, na ogół żyzne. Dominują gleby bielicowe. Hodowla prowadzona jest nieprzerwanie od roku 1947 kiedy to na skutek parcelacji majątku w Trębkach firma Aleksandra Janasza wydzierżawiła od państwa majątki Straszków i Straszkówek. Areał gruntów należących do Stacji to 385 ha użytków rolnych.
Jako centrum hodowlane spółki, Stacja wyposażona jest w szereg nowoczesnych pracowni niezbędnych dla realizacji zadań związanych z hodowlą nowoczesnych odmian buraka cukrowego.

Znajdują się tu:

  • rozbudowana pracownia kultur in vitro,
  • pracownia biochemiczna, odpornościowa,
  • pracownia nasiennictwa i cytologiczna,
  • nowoczesna linia Venema do oznaczania zawartości cukru i melasotworów w korzeniach buraka.

Z usług przerobu korzeni buraków oraz ich pełnej analizy chemicznej korzystają instytuty naukowo-badawcze, COBORU, akademie rolnicze i koncerny cukrownicze.
Corocznie na terenie Stacji i u kooperantów wysadza się ok. 15 ha różnego rodzaju szkółek oraz ok. 10 tys. poletek porównawczych i selekcyjnych.
Na gruntach nie zajętych przez hodowlę prowadzi się intensywną produkcję rolną.

Zakład Nasienny w Kutnie

Zakład Nasienny KHBC znajduje się w Kutnie, mieście położonym w połowie drogi między Warszawą a Poznaniem. To tu odbywa się końcowy etap uszlachetniania nasion buraka cukrowego polegający na ich czyszczeniu, sortowaniu, szlifowaniu, kondycjonowaniu, otoczkowaniu i inkrustowaniu. Tutaj też nasiona są konfekcjonowane i rozsyłane do cukrowni w całej Polsce oraz za granicę.
Zakład dysponuje nowoczesnymi liniami do obróbki nasion oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową i techniczną. Gwarantuje to uzyskanie nasion buraka cukrowego najwyższej jakości.

Historia Zakładu w Kutnie sięga roku 1929, kiedy to Aleksander Janasz wybudował nowoczesny, jak na ówczesne czasy, magazyn nasienny. Na początku proces obróbki nasion ograniczał się tylko do ich czyszczenia. Później, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, stosowano dodatkowo proste zaprawianie.

Przełom w uszlachetnianiu nasion nastąpił w roku 1992 kiedy to zakupiono nowoczesną linię wraz z technologią do otoczkowania i inkrustowania materiału siewnego. Wymusiło to modernizację linii czyszczenia nasion m.in. poprzez wprowadzenie nowoczesnych szlifierek i innych maszyn czyszcząco-sortujących. Dzięki temu można było rozpocząć otoczkowanie nasion buraka cukrowego.
Początkowo obie linie znajdowały się w dwóch osobnych obiektach, linia do czyszczenia przy ul. Przemysłowej, a linia do otoczkowania i inkrustacji na ul. Chopina. W roku 2004, po gruntownej modernizacji, linię do czyszczenia nasion przeniesiono do obiektu przy ul. Chopina.

Rok 2013 był kolejnym przełomowym rokiem dla Zakładu Nasiennego. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku w zakresie jakości materiału siewnego buraka cukrowego, całkowicie zmieniono technologię otoczkowania i inkrustowania nasion. Wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania firmy SATEC Gmbh- światowego lidera w produkcji maszyn i urządzeń do uszlachetniania nasion.
Nowa technologia pozwala nie tylko na produkcję najlepszego materiału siewnego, ale także chroni środowisko i zapewnia bezpieczne warunki pracy.

Stacja Hodowli Roślin w Śmiłowie

Stacja Hodowli Roślin w Śmiłowie zlokalizowana jest na południu Polski w woj. Świętokrzyskim niedaleko Sandomierza. Stacja położona jest na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej, na żyznych glebach lessowych. Ze względu na panujący mikroklimat uwarunkowany sąsiedztwem Gór Świętokrzyskich od zachodu i Doliny Wisły od wschodu, miejsce to jest szczególnie korzystne do prowadzenia prac hodowlanych nad burakiem cukrowym. Prace hodowlane nad tą rośliną są tu prowadzone nieprzerwalnie od 1935 roku. Ważną zaletą gleb w Śmiłowie jest ich jednorodność, co ma duże znaczenie dla wierności i dokładności prowadzonych doświadczeń polowych. SHR Śmiłów realizuje program hodowlany w ścisłej współpracy z SHR Straszków. Prowadzone są tu doświadczenia porównawcze materiałów hodowlanych, testowana jest ich wartość kombinacyjna oraz odporność na chwościk buraka, rizmonię, rizoktoniozę. Stacja gospodaruje na powierzchni 185 ha. Prace hodowlane prowadzone są na 35 ha, pozostały areał- 150 ha, zajmują zboża, rzepak i inne rośliny.

Od 1956 roku w SHR Śmiłów prowadzona jest także hodowla zachowawcza prosa odmiany Gierczyckie, która budzi duże zainteresowanie w Polsce i za granicą. Produkowany tutaj materiał siewny prosa z powodzeniem użytkuje wielu rolników.

Na terenach nie zajętych przez hodowlę prowadzone są rozmnożenia zbóż dla Centrali Rolniczych oraz firm nasienno-chemicznych. Dzięki bardzo dobrym glebom, specjalistycznemu sprzętowi oraz zaangażowaniu pracowników uzyskuje się tu bardzo wysokie plony zbóż, grochu, rzepaku, buraków cukrowych oraz prosa.