Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie: Remontu dwóch odłówek – płuczek przy stawach ziemnych na rowach odprowadzalnikowych”

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie:

,.Remontu dwóch odłówek – płuczek przy stawach ziemnych na rowach odprowadzalnikowych”

 1. Miejsce realizacji: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego z o.o. SK Walewice, Walewice 38, 99-423 Bielawy
  Zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem prac. Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.
 1. Termin i miejsce składania ofert do: 04.2024 r. do godz. 14:00
  w sekretariacie SK Walewice, Walewice 38, 99-423 Bielawy, w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,,Remontu dwóch odłówek płuczek” lub e-mailem na adres walewice@khbc.pl
 1. 0 zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 2. Wykonawca udzieli min 24 m-cy gwarancji.
 3. Termin realizacji: do 28.2024
 4. Osoba do kontaktu: Michał Anasik- Dyrektor SK Walewice 693 203 244,
 5. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 08.04.2024 0 rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną
  Proszę podać w ofercie adres kontaktowy e-mail.
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Wykonawcy, jak i poszczególnych elementów oferty, odstąpienia od rozstrzygnięcia wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 1. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówien Publicznych.

 

ZAKRESPRAC

 1. Założenia techniczne i zakres prac dla Remontu dwóch odłówek – płuczek
 • prace polegają na odbudowie odłówek przy stawach karpiowych nr 10 Psary i stawie Stegman Walewice
 • prace polegają na demontażu skruszonych elementów betonowych odłówki z rowu odprowadzalnika etap I
 • odbudowaniu odłówki w tym samym miejscu i w takim samym kształcie poprzez wylanie płuczki z betonu technologicznego etap II

  oferta na wykonanie remontu dwóch odłówek – płuczek