KHBC Zaprasza do składania oferty na: Renowacja elewacji zewnętrznej magazynu od ulicy Chopina w ZN w Kutnie

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Straszków 12, 62-650 Kłodawa. 

Zaprasza do składania oferty na:

Renowacja elewacji zewnętrznej magazynu od ulicy Chopina w ZN w Kutnie

  1. Miejsce realizacji: Zakład Nasienny w Kutnie, Kutno , ul. Chopina 25.
  2. Termin i miejsce składania ofert do 20 października 2023r. do godz. 14:00 w formie elektronicznej na adres e-mail Zakładu Nasiennego w Kutnie:  kutno@khbc.pl . Oferty które wpłyną po ww. terminie lub niespełniające wymogów zawartych     w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  3. Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w kosztorysie inwestorskim, który znajduje się na stronie internetowej spółki www.khbc.pl
  4. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Zakładu Nasiennego Tomasz Wlazło  tel. 608 073 668.
  5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej  jako termin składania ofert. O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
  6. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Wykonawcy, jak i poszczególnych elementów oferty, odstąpienia od rozstrzygnięcia wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  7. Termin wykonania: 30 dni od podpisania umowy i przekazania placu budowy.
  8. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.kosztorys nakładczy
    zaproszenie ofertowe