Zaproszenie na kompleksową obsługę koni Stadniny Walewice w zakresie rozczyszczania i podkuwania kopyt

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego  Sp.  z o.o.
Straszków 12, 62-650 Kłodawa

 

Zaprasza do złożenia oferty na:
Kompleksową obsługę koni Stadniny Walewice w zakresie rozczyszczania i podkuwania kopyt.

  1. Miejsce realizacji: Stadnina Koni Walewice, Walewice 38, 99-423 Bielawy
  2. Termin i miejsce składania ofert do 17.10.2023r. do godziny 14 w formie elektronicznej na adres e-mail SK Walewice: walewice@khbc.pl
  3. Oferty, które wpłyną po ww. terminie lub niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  4. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 693-203-244
  5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
  6. Spółka przewiduje przeprowadzenie negocjacji uszczegóławiających z oferentami.
  7. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy jak i poszczególnych elementów oferty, odstąpienia od rozstrzygnięcia wyboru oferty lub unieważnienia postępowania drogą bez podania przyczyny.
  8. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług rozczyszczania i podkuwania koni