Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych przy budowie mostku na rzece Mroga w Walewicach.

Zapraszamy do złożenia oferty na:

„Wykonanie robót budowlanych przy budowie  mostku na rzece Mroga w Walewicach”.

  1. Zamawiający :

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego  Sp. z o.o , Straszków 12; 62-650 Kłodawa

  1. Przedmiot zamówienia: Mostek na rzece Mroga w Walewicach
  2. Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – najpóźniej do 31 maja 2020 r.

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej

    szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

    * Joanna Rudak – tel. 693 422 684

    * Krzysztof Bilski – tel. 695195013

Oferta powinna zawierać:

1/ ofertę cenową sporządzoną zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz

wymaganiami określonymi w pkt. 6

2/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji ,wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować w języku polskim, z podaniem ceny w PLN według wzoru nr.2.

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 24 kwietnia 2020 roku , do godziny 10°° na

adres : Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego  , Sp. z o.o  Straszków 12, 62-650 Kłodawa

w sekretariacie, lub sekretariacie Stadniny Koni Walewice , 99-423 Bielawy . Na kopercie

proszę umieścić napis – Oferta na budowę kładki na rzece Mroga w Walewicach.

 

Szczegóły: Mostek na rzece Mroga w Walewicach