Zaproszenie do złożenia oferty na zakup nowego opryskiwacza zawieszanego Kverneland iXterA12 iXspray

 

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Straszków 12, 62-650 Kłodawa

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup nowego opryskiwacza zawieszanego Kverneland iXter A12 iXspray

 

 1. Miejsce realizacji: Gospodarstwo rolne Straszkówek,
  Straszków 12, 62-650 Kłodawa
 1. Termin i miejsce składania ofert do 03.02.2023r . do godziny 14:00 w formie elektronicznej na adres e-mail: k.rogaczewski@khbc.pl Oferty które wpłyną po ww. terminie lub niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
 2. Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która znajduje się na stronie internetowej Spółki khbc.pl
 3. Dodatkowych informacji udziela Kierownik gospodarstwa rolnego w Straszkówku Krzysztof Rogaczewski tel. 600-912-973
 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
  O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy, jak i poszczególnych elementów oferty, odstąpienia od rozstrzygnięcia wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 6. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zaproszenie do zlożenia oferty