Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ściany oporowej i posadzki przemysłowej

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie:

„ściany oporowej i posadzki przemysłowej w budynku stodoły w Gospodarstwie Rolnym w Straszkówku”

 1. Miejsce realizacji: Gospodarstwo Rolne w Straszkówku, 62-650 Kłodawa, powiat Koło, woj.wielkopolskie.

Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.

 1. Termin i miejsce składania ofert do: 02.2021 r. do godz. 14:00
  w sekretariacie Zarządu w siedzibie KHBC Sp. z o.o. Straszków 12, 62-650 Kłodawa, w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie ściany oporowej i posadzki przemysłowej
  w budynku stodoły w gospodarstwie rolnym w Straszkówku”
 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia – do oferty należy dołączyć kopie uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia.

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu zadania o takim samym lub podobnym zakresie.

– do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały prawidłowo wykonane (referencje).

 1. Wykonawca udzieli min 36 m-cy gwarancji.
 2. Termin realizacji: do 2 m-cy od daty podpisania umowy.
 3. Osoba do kontaktu: Marlena Rucińska Kierownik ds. administracyjno-organizacyjnych tel. 63 27 30 809 w.15, tel.kom.: 504 002 469
 4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 09.02.2021 r. O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
  Proszę podać w ofercie adres kontaktowy e-mail.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Wykonawcy, jak
  i poszczególnych elementów oferty, odstąpienia od rozstrzygnięcia wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 6. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiar robót

Zaproszenie do złożenia oferty