Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie: „remontu budynku magazynu zbożowego” „remontu budynku garaży” „remontu budynku warsztatu”

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie:

„remontu budynku magazynu zbożowego”

„remontu budynku garaży”

„remontu budynku warsztatu”

 

Zgodnie z kosztorysami nakładczymi, które można pobrać na stronie internetowej www.khbc.pl

 1. Miejsce realizacji: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. Straszków 12, 62-650 Kłodawa („podwórze”)
  Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.
 1. Termin i miejsce składania ofert do: 25.05.2022 r. do godz. 14:00
  w sekretariacie Zarządu w siedzibie KHBC Sp. z o.o. Straszków 12,
  62-650 Kłodawa, w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na remonty budynków gospodarczych
  w Straszkowie.
 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia (do oferty należy dołączyć kopie uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia)
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje,
że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu zadania o
takim samym lub podobnym zakresie.
– do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały prawidłowo wykonane (referencje).

 1. Wykonawca udzieli min 36 m-cy gwarancji.
 2. Termin realizacji: do 3 m-cy od daty podpisania umowy.
 3. Osoba do kontaktu: Marlena Rucińska Kierownik ds. administracyjno-organizacyjnych tel. 504 002 469
 4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 27.05.2022 r. O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
  Proszę podać w ofercie adres kontaktowy e-mail.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Wykonawcy, jak
  i poszczególnych elementów oferty, odstąpienia od rozstrzygnięcia wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 6. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
  KN WARSZTAT
  KN MAGAZYN ZBOŻOWY
  KN GARAŻE
  Zaproszenie