Zaproszenie do składania ofert na wykonanie linii nawodnieniowych na polach hodowlanych

Zapraszamy do składania ofert na:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji nawodnieniowych na polach hodowlanych KHBC Sp. z o.o. w Straszkowie

 

  1. Miejsce realizacji: Pola hodowlane KHBC Sp. z o.o. w Straszkowie, 62-650 Kłodawa, powiat kolski, woj. wielkopolskie.

          Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac w godz. 7:00-15:00.

  1. Termin i miejsce składania ofert do: 05 lutego 2020 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Zarządu (I Pietro Budynku Administracyjnego) w siedzibie KHBC z o.o. Straszków 12, 62-650 Kłodawa, w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na Zaprojektowanie i wykonanie instalacji nawodnieniowych na polach hodowlanych w Straszkowie” lub w formie elektronicznej na adres e-mail KHBC Sp. z o.o.: straszkow@khbc.pl. Oferty, które wpłyną po ww. terminie lub niespełniające wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  2. Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik poniżej)
  3. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor ds. Hodowli, Główny Hodowca: dr inż. Adam Sitarski, tel. 600 815 565 oraz Specjalista ds. Marketingu: Daniel Błasiński, 797 905 450.
  4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 07.02.2020r. O rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Prosimy w ofercie podać adres e-mail.

Zaproszenie do składania ofert

SIWZ cz. 1

SIWZ cz. 2