Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż stada bydła mięsnego LM

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż stada bydła mięsnego LM

 

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

SK Walewice

Straszków 12, 62-650 Kłodawa

tel. 693 203 244, e-mail: walewice@khbc.pl

 

 1. Przedmiot przetargu:

Stado bydła mięsnego LM:

Lp. Kategoria/grupa Stan bydła
Goślub szt.
1 Buhaje hodowlane LM stado podstawowe 2
2 Krowy powyżej 10 lat LM stado podstawowe 51
3 Krowy powyżej 8 lat LM stado podstawowe 30
4 Krowy powyżej 5 lat LM stado podstawowe 19
5 Krowy poniżej 5 lat LM stado podstawowe 47
6 Jałówki 1-2 lat LM stado obrotowe 14
7 Jałówki 0,5-1 roku LM stado obrotowe 6
8 Jałówki do 0,5 roku LM stado obrotowe 9
9 Buhajki do 0,5 roku LM stado obrotowe 9
10 Buhajki 0,5-1 roku LM stado obrotowe 23
11 MBO pow. 1 roku LM stado obrotowe 24
Razem bydło LM   234

 

Cena wywoławcza za całe stado wynosi 890 000 zł (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych +VAT),

Nie ma możliwości zakupu pojedynczych sztuk bydła, przetarg dotyczy wyłącznie całego stada.

Bydło będące przedmiotem przetargu będzie udostępniane do oględzin zainteresowanym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 693 203 244), w miejscu: Goślub-Osada 1, 99-120 Piątek. Koszty załadunku i transportu ponosi Nabywca.

 1. Tryb przetargu: Pisemny przetarg ofertowy.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta;
 2. miejsce zamieszkania (lub siedzibę) oferenta;
 3. numer telefonu oferenta;
 4. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub oświadczenie, że oferent rezygnuje z oględzin;
 6. datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej na dane:

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

SK Walewice, Walewice 38, 99-423 Bielawy

z odpowiednim dopiskiem „Oferta na zakup stada bydła LM”

 

Oferty można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 w Stadninie Koni Walewice, Walewice 38, 99-423 Bielawy w sekretariacie Sprzedającego.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień: 31 lipca 2023 r. do godziny 11:30.

 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
 2. nie zawiera danych wymaganych przez Sprzedającego lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania ich za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi telefonicznie oferenta.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcia kopert dokona komisja przetargowa w dniu: 31.07.2023 r. o godzinie 12:00 w budynku Biura Stadniny Koni Walewice, Walewice 38, 99-423 Bielawy.

 1. Inne informacje:
  1. Wystarczającym do przeprowadzenia przetargu jest złożenie jednej ważnej oferty.
  2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę.
  3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty,

z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów, o których wyżej mowa o terminie dodatkowego przetargu.

 1. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed podpisaniem umowy sprzedaży pod rygorem odmowy sprzedaży. Za datę zapłaty przelewem bankowym uważa się zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego (Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Straszków 12, 62-650 Kłodawa, Bank BNP Paribas S.A. 84 2030 0045 1110 0000 0060 5910).

 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.
 2. Nabywca otrzyma fakturę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.