Derogacja na stosowanie neonikotynoidów w buraku cukrowym !!!

W dniu 25.10.2018r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydał czasowe zezwolenie na stosowanie zapraw neonikotynoidowych do ochrony buraków cukrowych w 2019 roku. Decyzja Ministra wydana została na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Pozwala ona na wprowadzenie do obrotu, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania szarka komośnika, płaszczyńca burakowego, rolnic w okresie od dnia 8 stycznia 2019 r. do dnia 7 maja 2019 r. środka ochrony roślin pod nazwą Cruiser SB 600 FS   produkcji Syngenta Crop Protection AG – Konfederacja Szwajcarska, zawierającego substancję czynną tiametoksam oraz środka ochrony roślin pod nazwą Montur Forte 230 FS produkcji Bayer AG – Republika Federalna Niemiec, zawierającego substancje czynne: imidachlopryd i beta-cyflutrynę.

Jednocześnie „Zezwolenie nie uprawnia do importu nasion buraka cukrowego zaprawionych ww. środkiem. Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 8 marca 2013  r. o środkach ochrony roślin minister właściwy do spraw rolnictwa jest organem właściwym do wydawania zezwolenia na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu nie zaś organem umocowanym do wydawania pozwoleń/zezwoleń na import nasion zabarwionych środkami ochrony roślin.”

Treść zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stosowanie środka ochrony roślin Cruiser SB 600 FS – czytaj

Treść zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stosowanie środka ochrony roślin Montur Forte 230 FS – czytaj

x
niepodlegla
>